SSI PERKASA

SSI  PERKASA

Thursday, November 10, 2011

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU 2 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 DAERAH JOHOR BAHRU 2011

Markah penuh 110 markah

Soalan 1

Markah penuh 30 dibahagi kepada :

(a) Isi - 20 markah

(b) Bahasa - 10 markah

(a) Isi (20 markah)

Nota :

(i) Panduan mengira perkataan

Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan

- nama khas

- perkataan berulang

- penggunaan kata depan di dan ke

- tarikh

- angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan

- gelaran

(ii) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja sebelum

diperiksa.

(iii) Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa.

(iv) Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

Bahagian

Markah

Markah

(i) Pendahuluan

2

(ii) Isi Tersurat

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

(iii) Isi Tersirat

12

11

10

9

8

7

6

5

4

(iv) Penutup / Kesimpulan

2

Jumlah Markah

20

Soalan 1 : Rumusan

Markah

Pendahuluan

Petikan membincangkan tugas / tanggungjawab / usaha / langkah / cara / 2

tindakan masyarakat untuk menjamin hak mereka sebagai pengguna.

Isi Tersurat (4-12 markah)

Peranan masyarakat untuk menjamin hak mereka sebagai pengguna.

1-Mengetahui keperluan asas untuk menjamin kelangsungan hidup 2

2-Berusaha mendapatkan jaminan keselamatan terhadap sesuatu produk atau 2

perkhidmatan yang digunakan.

3-Mendapatkan maklumat lengkap terhadap sesuatu perkhidmatan atau produk. 2

4-Membuat pilihan yang tepat tentang apa-apa sahaja yang dirasakan terbaik. 2

5- Memilih premis perniagaan yang selamat dan mempunyai persekitaran yang sihat. 2

6- Mendapatkan pendidikan pengguna yang lengkap. 2

7- Menuntut ganti rugi jika sesuatu produk atau perkhidmatan yang diberikan tidak 2

memenuhi kualiti atau jaminan yang dijanjikan

8- Menyuarakan pandangan atau pendapat jika mendapati produk atau 2

perkhidmatan tidak memenuhi kualiti yang dijanjikan

Isi Tersirat (4-12 markah)

Amalan-amalan perniagaan negatif yang sering dilakukan oleh peniaga

1-Peniaga memaparkan iklan yang mengelirukan pengguna 2

2-Peniaga menawarkan produk atau perkhidmatan yang tidak berkualiti 2

3-Peniaga menawarkan produk yang sudah tamat tempoh 2

4-Peniaga menipu timbangan / sukatan 2

5-Peniaga mengenakan harga yang tidak sepadan dengan produk atau 2

perkhidmatan

6-Peniaga tidak mematuhi kontrak perniagaan 2

Jawapan-jawapan lain yang difikirkan sesuai

Kesimpulan

Semua anggota masyarakat hendaklah berusaha meningkatkan ilmu tentang 2

pendidikan pengguna demi melindungi hak-hak mereka.

(b) Bahasa (10 markah)

Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual yang berikut.

Peringkat

Markah Isi

Markah Bahasa

Huraian

Baik

18-20

15-17

9-10

7-9

-Kesinambungan isi baik

-Struktur ayat / tatabahasa baik

-Kosa kata luas

-Tanda bacaan / ejaan betul

Sederhana

12-14

8-11

6-7

4-6

-Kesinambungan isi masih masih baik

-Struktur ayat / tatabahasa masih

memuaskan

-Kosa kata masih memuaskan

-Tanda bacaan / ejaan juga memuaskan

Lemah

1-7

1-4

-Pada keseluruhannya dalam serba

kekurangan / tidak memuaskan

Nota :

(i) Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi.

(ii) Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah.

(iii) Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun

jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah.

(iv) Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong.

(Markah bahasa maksimum : 10 markah)

Soalan 2

Markah penuh 35 dibahagikan kepada

Soalan 2 (a) : 9 markah

Soalan 2 (b) : 9 markah

Soalan 2 (c) : 8 markah

Soalan 2 (d) : 9 markah

Perhatian kepada Soalan 2 (a) hingga Soalan 2 (d)

  1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri
  2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap / sempurna
  3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan separuh

(50 %) daripada markah yang diperuntukan sahaja.

Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman

1.Soalan 2 markah

DESKRIPSI

MARKAH

-Jawapan tepat mengikut konteks / isi cukup dan ayat gramatis

2

-Jawapan kurang tepat / isi tidak cukup

1

-Jawapan tidak tepat / salah

0

2.Soalan 3 markah

DESKRIPSI

MARKAH

-Isi cukup dan lengkap / relevan dengan tugasan dan ayat gramatis

3

-Isi cukup dan lengkap / relevan tetapi ayat kurang gramatis

-Isi tidak cukup / kurang lengkap tetapi ayat gramatis

2

-Isi tidak cukup / kurang lengkap dan ayat kurang gramatis

1

-Isi tidak betul / tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis

0

3.Soalan 4 markah

DESKRIPSI

MARKAH

-Isi cukup dan lengkap / relevan dengan tugasan dan ayat gramatis

4

-Isi cukup dan lengkap / relevan tetapi ayat kurang gramatis

3

-Isi tidak cukup / kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis

2

-Isi tidak cukup / kurang lengkap dan ayat kurang gramatis

1

-Isi tidak betul / tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis

0

Soalan 2 (a) - Petikan Umum

(i) Maksud rangkai kata berhak menyuarakan pandangan ;

- mempunyai kuasa mengatakan / mengucapkan / menyatakan / 2

anggapan / pendapat / tanggapan / fikiran

(ii) keperluan-keperluan asas

-makanan 1

-pakaian 1

-tempat tinggal 1

-pendidikan 1

-kesihatan. 1

(Maksimum : 3 markah)

(iii) usaha-usaha

-membaca buku / majalah / akhbar 1

-merujuk internet 1

-mendengar radio / menonton televisyen 1

-bertanya kepada rakan / guru / orang dewasa 1

-menyertai kelab pengguna 1

-menyertai kuiz / peraduan / pertandingan 1

-merujuk persatuan pengguna 1

-membuat soal selidik / tinjauan / kajian 1

(Maksimum : 4 markah)

Soalan 2(b) : Petikan Cerpen

(i) Reaksi Israk

-Menunjukkan riak wajah tidak suka / kurang senang 1

-Menolak dengan baik 1

-Menepis tangan Wah 1

(Maksimum : 2 markah)

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengenang sejarah silam?

-Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama 1

-Sebagai pengajaran 1

-Sebagai pedoman/panduan 1

-Mengukuhkan jati diri 1

-Mengukuhkan semangat patriotik dalam diri 1

-Untuk mengetahui asal-usul kita 1

(Maksimum : 3 markah)

(iii) Satu perwatakan Wah dalam petikan

-Seorang yang penyayang ; Wah amat menyayangi cucunya. 1

Tiga perwatakan Wah dalam cerpen

-Tabah ; memelihara anaknya seorang diri setelah kematian suami 1

-Seorang yang alim dan taat akan agama ; dia sentiasa berwuduk 1

-Seorang yang masih kuat dan bertenaga walaupun sudah lanjut usia ;

mampu menyelamatkan Israk daripada lemas 1

-Seorang yang suka hidup secara sederhana ; Wah tinggal di rumah buruk /

makan makanan tradisional / tidak mahu menjualkan rumahnya untuk

dijadikan pusat pelancongan 1

(Maksimum : 4 markah)

Soalan 2(c) – Prosa Klasik

(i) maksud

-selesai / habis / tamat berunding / berbincang 2

(Maksimum : 2 markah)

(ii) Kesan selepas tragedi peperangan antara Raja Ahmad dan Raja Muhammad

-Raja Muhammad dan Raja Ahmad mati dalam peperangan. 1

-Banyak askar yang mati. 1

-Merah Silu dan Merah Hasum menjadi yatim. 1

-Merah Silu dan Merah Hasum meninggalkan tempat tersebut. 1

-Mereka membuka sebuah perkampungan baru di negeri Beruana. 1

(Maksimum : 3 markah)

(iii) Bagaimana cara untuk mengelakkan peperangan.

-Mengadakan rundingan antara kedua-dua buah pihak 1

-Berdamai bagi menyelesaikan persengketaan 1

-Melantik orang tengah bagi menyelesaikan masalah 1

-Saling bermaafan 1

-Membayar ganti rugi kepada pihak yang menuntut 1

-Mengamalkan sikap toleransi 1

-Mengadakan hubungan diplomatik 1

(Maksimum : 3 markah)

Soalan 2(d) – Puisi

(i) "Penuhilah remajamu dengan ketentuan tuju”

-para remaja perlu mengisi masa mereka dengan perkara-perkara yang berfaedah 1

dan perlu mempunyai matlamat yang jelas supaya kehidupan mereka

lebih bermakna. 1 (Maksimum : 2 markah)

(ii)Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan oleh remaja agar berjaya dalam

hidup?

-Sentiasa mematuhi ajaran agama 1

-Sentiasa mentaati ibu bapa 1

-Perlu mengutamakan ilmu pengetahuan 1

-Remaja perlu menetapkan hala tuju yang betul 1

-Perlu menjauhkan diri daripada godaan ‘cinta monyet’ 1

-Perlu menambah kemahiran 1

(Maksimum : 3 markah)

(iii) Dua persoalan dalam sajak.

-Remaja perlu menjaga kehormatan diri 2

-Remaja perlu mengisi usia remajanya dengan perkara yang berfaedah 2

-Remaja pula mempunyai matlamat hidup 2

-Persoalan tentang kehidupan remaja yang penuh dengan cabaran 2

-Persoalan jati diri remaja 2

-Persoalan keberanian remaja dalam menempuh liku-liku kehidupan 2

Isi maksimum : 2 isi sahaja

(Maksimum : 4 markah)

Peraturan Pemarkahan

Soalan 3

Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada :

Soalan 3 (a) : 6 markah

Soalan 3 (b) : 6 markah

Soalan 3 (c) : 6 markah

Soalan 3 (d) : 6 markah

Soalan 3 (e) : 6 markah

Perhatian bagi soalan 3 (a)

1.Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.

2.Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan / jalan bahasa / tanda baca daripada keseluruhan

soalan.

3.Perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.

4.Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah.

5.Jika memberikan makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1 markah.

6.Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak ½ markah bagi setiap

ayat.

7.Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan markah penuh 1 markah.

8.Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.

9.Isi tidak jelas, tolak ½ markah daripada setiap ayat.

10.Sengaja menambah atau mengubah imbuhan, berikan 0 markah.

Jawapan 3 (a)

(i) mata pelajaran

-jenis ilmu pengetahuan yang diajarkan ( di sekolah, maktab, dll )

(ii) mata kasar

-mata sahaja ( tidak menggunakan teropong, dll )

(iii) kaki lima

-lantai di antara depan ( deretan ) kedai atau rumah dengan tepi jalan

-lantai yang beratap yang menghubungkan dua rumah

(iv) kaki langit

-bahagian langit yang kelihatan seperti bertemu dengan permukaan laut

atau bumi

(v) besar panjang

-dewasa

(vi) besar hati

-bangga, gembira

-bongkak, sombong

Jawapan 3 (b)

(i) Fuad masuk ke dalam rumah Pak Ismail lalu / lantas mengambil

kunci keretanya. 2

(ii) Cikgu Farhana berdiri di hadapan kelas sambil memerhatikan

anak-anak muridnya menulis. 2

(iii) Pak Ismail mengusahakan tanaman jagung di kebun dengan

cekal dan tabah sekali. 2

Jawapan 3 (c)

(i) memperlebarkan – memperlebar / melebarkan 1

stesyen – stesen 1

(ii) atlit – atlet 1

dilatih – berlatih 1

(iii) Kraftangan – Kraf tangan 1

menghasilkan – hasilkan 1

Jawapan 3 (d)

(i) pada – kepada 1

mentaksir – mentafsir 1

(ii) melihat – menonton / menyaksikan 1

semua perlawanan-perlawanan – semua perlawanan 1

(iii) mengubah – menggubal 1

di dalam – dalam 1

Jawapan 3 (e)

(i) Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan 2

(ii) Genggam bara api biar sampai jadi arang 2

(iii) Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya 2

Soalan 4

Markah penuh 15 markah

Panduan pemarkahan bagi soalan 4

Perhatian bagi soalan 4

(a) (i) Jawapan berdasarkan satu daripada novel yang dipelajari.

(ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap.

(iii) Berikan 2 markah bagi setiap konflik dan huraian yang lengkap.

(iv) Markah isi maksimum 4 markah.

(v) Markah bahasa maksimum 3 markah.

(vi) Markah bahasa diberikan secara `impression`.

Baik = 3 markah

Sederhana = 2 markah

Lemah = 1 markah

(vii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, berikan 1 markah untuk bahasa.

(viii) Calon tidak menjawab 0 markah.

(maksimum : 7 markah)

(b) (i)Jawapan berdasarkan satu novel yang dipelajari.

(ii)Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap.

(iii)Berikan 2 markah bagi setiap nilai dan huraian yang lengkap.

(iv)Markah isi maksimum 6 markah (3 isi)

(v)Markah bahasa maksimum 2 markah.

(vi)Markah bahasa diberikan secara `impression`.

Baik = 2 markah

Lemah = 1 markah

(vii)Jika calon menjawab dan markah isi 0, berikan 1 markah untuk bahasa

(viii)Calon tidak menjawab, 0 markah

(Maksimum : 8 markah)

4(a) Dua konflik watak utama dengan watak lain.

i) Fuad dengan Mak Cik Salmah

- Mak Salmah kecewa dengan Fuad kerana beranggapan Fuad telah memisahkan Mak Salmah dengan Sofia, anak angkat Mak Salmah.

ii) Fuad dengan Robert

- Robert telah memisahkan Fuad daripada ibu kandungnya tetapi tidak memeliharanya malah menyerahkan Fuad kepada pak ciknya iaitu Peter.

iii) Fuad dengan Cikgu Zamani

- Berlaku disebabkan Cikgu Zamani cuba mempengaruhi Fuad supaya menceburi politik.

iv) Fuad dengan Farhana

- Setelah mengetahui Farhana adiknya, Fuad seakan tidak dapat menerima hakikat bahawa dia mencintai adiknya sendiri buat kali kedua.

v) Konflik Fuad dengan orang kampung

- Orang kampung turut mencemuh Fuad akibat tidak membawa Sofia kembali ke Danau Seberang.

4(b) : Tiga nilai ketabahan watak utama

(i) Tabah dalam usaha mencari ibu kandungnya, Mariana

(ii) Tabah menerima hakikat kehidupannya, terima Farhana sebagai adiknya.

(iii) Tabah menghadapi fitnah daripada Mak Salmah, yang mendakwa Fuad

penyebab Sofia meninggal dunia

(iv) Tabah menghadapi dugaan sebagai mualaf

(v) Tabah dalam usaha mencari dirinya dengan cara mendekati Allah.

(vi) Tabah dalam usaha mengambil hati Mak Salmah demi menebus

kesalahannya.

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT